Linkedin Marketing Strategy Mind map

Linkedin đã trở thành công cụ marketing hiệu quả dành cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới với 30 triệu công ty có tài khoản trên Linkedin. Du nhập vào Việt Nam trong khoảng 5 năm trở lại đây, bên cạnh Facebook, Instagram , Marketing trên Linkedin dần trở…

Linked Booster

Linkedin Automation Tool for All! Let’s rock your sales and recruiting job

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store